Posláním zájmového spolku je kromě bezpečí svěřených dětí také smysluplnost trávení jejich volného času, podporující rozvoj osobnosti. Proto se neustále řídíme následujícími 10 principy:

 

1. SAMOSTATNOST X TÝMOVÁ PRÁCE – děti se učí pracovat jak samostatně, tak v týmu, kdy se radí a hledají řešení se svými kamarády, rozvíjíme schopnost dětí spoléhat se sám na sebe a zároveň umět komunikovat ve skupině

2. AKTIVNÍ PŘÍSTUP – děti jsou neustále aktivně zapojovány do jednotlivých činností, snažíme se vést děti k aktivnímu podílu ve všech fázích činnosti – plánování, přípravě, realizaci a hodnocení, podmínkou je podpora iniciativy a nápaditosti, děti přicházejí se svými návrhy řešení daného problému či realizaci plánu

3. POZITIVNÍ MOTIVACE – dětem jsou vytvořeny takové podmínky, aby přijímaly dané činnosti dobrovolně; při tom jsou respektovány jejich potřeby, zájmy a přání, což je nezbytné k tomu, aby děti dané aktivity bavily a byly pozitivně motivovány

4. SOUSTAVNOST A CÍLEVĚDOMOST – (formování dovedností, návyků, postojů) – děti jsou vedeny na základě dlouhodobého plánu dle určitých na sebe navazujících kroků, směřujících k vytyčenému cíli

5. PŘIMĚŘENOST – činnosti jsou přiměřené věku dětí (děti jsou rozděleny dle věkových skupin), jejich fyzické a mentální vyspělosti a také jejich momentálnímu stavu

6. KOMUNIKACE – činnosti jsou založeny na komunikaci s lektorem a mezi dětmi samotnými, komunikace je vnímána jako předpoklad vzájemné dohody, hledání společného řešení či vyjádření vlastního názoru, přání

7. SEBEVYJÁDŘENÍ, SEBEREALIZACE – u dětí je podporována snaha uplatnit své vlohy a schopnosti k dané činnosti a také vyjádřit jejich osobitý projev

8. RESPEKT A TOLERANCE K DRUHÝM – děti jsou ve skupině vedeny k vzájemnému respektu, ohleduplnosti jednoho k druhému a toleranci různých názorů

9. INDIVIDUALITA – jsou respektovány individuální rozdíly dětí a podporován jejich osobní rozvoj

10. ROZMANITOST A ZAJÍMAVOST AKTIVIT – rozmanitá škála aktivit je nezbytná k podněcování a rozvíjení zájmů, nabízené činnosti jsou pestré a zajímavé a odpovídají zájmu dětí

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."